Algemene voorwaarden van Drummen Advocatuur

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Drummen Advocatuur.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Drummen Advocatuur.
 3. Drummen Advocatuur is een eenmanskantoor bestaande uit Drummen Advocaten B.V. en voldoet aan de eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn gesteld.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Drummen Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 5. Drummen Advocatuur zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Drummen Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Drummen Advocatuur aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Drummen Advocatuur haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Drummen Advocatuur in redelijkheid worden vastgesteld.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Drummen Advocatuur dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Drummen Advocatuur jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de B.T.W. kosten die Drummen Advocatuur namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht.
 8. Restitutie van gelden in depot vindt bij voorkeur giraal plaats. Voor contante restitutie worden externe koeriersdienstkosten in rekening gebracht.
 9. Drummen Advocatuur zendt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Drummen Advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.
 11. Drummen Advocatuur is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen. Vervanging zal slechts plaatsvinden door advocaten met wie een samenwerkingsverband bestaat.
 12. Drummen Advocatuur verstrekt u op aanvraag een cliënttevredenheid-onderzoeksformulier.
 13. De rechtsverhouding tussen Drummen Advocatuur en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.